KHLS
Kristillinen Hammaslääkäriseura ry, Kristliga Tandläkärföreningen
 

Seuran säännöt

3.1.2023 alkaen

1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Kristillinen Hammaslääkäriseura - Kristliga Tandläkarföreningen.
Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Finnish Christian Dental Society.

2§ Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena on koko maa.

3§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hengellisen elämän elvyttäjänä ja syventäjänä
hammaslääkärien ja hammaslääketiedettä opiskelevien keskuudessa.
• Tämän tarkoituksensa yhdistys toteuttaamm.toimeenpanemalla kokouksia esitelmineen,
keskusteluineen ja tiedonantoineen.

4§ Yhdistyksen jäsenyys ja jäsenmaksun suuruus
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hammaslääkäri ja hammaslääkäriksi opiskeleva.
Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous.
Jäsenen, joka vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, voi johtokunta erottaa.

5§ Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen toimintaa hoitaa sen hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu
seitsemästä kymmeneen (7–10) jäsentä.
• Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
• Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
• Johtokuntaan pyritään samaan vähintään yksi opiskelijajäsen
• Johtokunta hankkii rahastonhoitajan keskuudestaan ja/tai ulkoisena palveluna
• Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puolet johtokunnan jäsenistä.
• Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni

6§ Johtokunnan tehtävät
Yhdistyksen johtokunnan tulee kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat, pitää
jäsenluetteloa ja panna täytäntöön yhdistyksen päätökset.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi
yhdessä sihteerin kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilivuosi päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Johtokunnan on jätettävä tilit
viimeistään helmikuun 24. päivänä toiminnantarkastajalle ja tilintarkastajalle, joiden tulee
palauttaa ne viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen vuosikokouksen järjestäminen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Johtokunnan toimesta tai kun
vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii, kutsutaan yhdistys muulloinkin kokoukseen.
Yhdistyksen vuosikokoukseen tai muuhun yhdistyksen kokoukseen voidaan johtokunnan niin
päättäessä osallistua myös etänä siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti pääätösvaltaansa
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Johtokunta voi myös päättää
vuosikokouksen tai yhdistyksen kokouksen järjestettävän kokonaan etäkokouksena ilman
kokouspaikkaa.
Kokouksista annetaan tieto jäsenille sähköpostitse tai kirjeitse henkilökohtaisella kutsulla vähintään
yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

10§ Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokouksessa:
• Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
• Esitetään tilikertomus edelliseltä tilivuodelta ynnä tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
• Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten sijaan
• Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja toiminnantarkastajaa ja näille varaedustajat
• Käsitellään tulo- ja menoarviot
• Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Yhdistyksen kokouksessa äänestäminen
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä paitsi milloin yhdistys toisin
päättää. Äänten mennessä tasan ratkaistaan päätös arvalla.

12§ Lahjoitukset ja testamentit
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

13§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
Kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa
perättäin, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, ja niissä tehtävän
päätöksen on saatava kokouksessa läsnä olevien äänistä vähintään 2/3.

14§ Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen omaisuus yhdistyksen
tarkoitusperien edistämiseksi maassamme sillä tavoin kuin se kokous, jossa
purkamispäätös tehdään siitä lähemmin määrää.

15§ Yhdistyslain muut määräykset
Yhdistyksen toiminnassa on muilta kohdin noudatettava yhdistyslain määräyksiä.